​​​​​​​​​​​هیئت مدیره شرکت تولید نیروی برق بیستون

   

رئیس هیئت مدیره
​​​​​

​​

​​نام

مجید

نام خانواد​​گی

رحیمی فر

سوابق تحصیلی


سوابق کاری


پست الکترونیکیمدیرعامل​

 

                        نام

امیر

نام خانوادگی

امیریان

سوابق تحصیلی


سوابق کاری

پست الکترونیکی

 

عضو هیئت مدیره

 

نامنام خانوادگیسوابق تحصیلی


سوابق کاری

پست الکترونیکیعضو هیئت مدیره

 

نامنام خانوادگیسوابق تحصیلی


سوابق کاری

پست الکترونیکیعضو هیئت مدیره

 

نام

نام خانوادگیسوابق تحصیلی


سوابق کاری

پست الکترونیکی

 

​​